خبرهای ایرانیان تورنتو 79 خبر

برگزاری دو تجمع اعتراضی در تورنتو در ۱۱ فوریه

همراستا با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دو تجمع اعتراضی در تورنتو در روز ۱۱ فوریه مصادف با ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد. همبستگی با معترضان در ایران و اعلام برائت از جمهوری اسلامی از جمله اهداف برگزاری این تجمعات اعتراضی اعلام شده است.