آریانا (افغانستان) 70 خبر

گفت‌وگوی «هفته» با برکت‌الله عمر درباره زبان پراچی

زبان پَراچی یکی از زبان‌های مردم افغانستان است که گوینده‌گان آن را اکنون حدوداً ۲۰٬۰۰۰ تن می‌دانند. به اساس سرویی که در سال ۱۳۳۸ش/۱۹۵۹م صورت گرفته بود ۶ دهه پیش تعداد گوینده‌گان این زبان را در حدود شش تا هشت هزار نفر تخمین کرده‌اند.