آریانا (افغانستان) 114 خبر

داستان موفقیت یک مهاجر از افغانستان تا کارآفرینی در مونترال

هر مهاجر یک داستان دارد و به عبارتی دیگر داستان زندگی بسیاری از مهاجران می‌تواند داستان فیلم سینمایی آموزنده‌ای شود که پر از فراز و نشیب و هیجان است. اینجا به زندگی مدیر و کارآفرین مونترالی، آقای صابر هیوادمل پرداخته‌ایم.