آریانا (افغانستان) 114 خبر

ولایت باستانی ننگرهار (۱)

در دره معروف گندهارا که دره کابل را سرتاسر مسیر آن در بر می‌گیرد، علاقه (نگارهارا) را که امروز آن را ننگرهار تلفظ می‌کنیم حصهٔ وسطی یا به عبارت دیگر (دل گندهارا) را تشکیل می‌دهد. شناختن موقعیت، سابقه و مقام (ننگرهار) کمال اهمیت دارد.