آریانا (افغانستان) 114 خبر

آیا به زبان گفتار بنویسیم یا ننویسیم؟

زبان گفتاری یا زبان محاوره‌ای نوعی از کاربرد زبان است که بیشتر افراد از این زبان در هنگام گفت‌وگو استفاده می‌کنند. این نوع از زبان، معمولاً در اکثر زبان‌ها، در قالب گفتار استفاده می‌شود. ساختارهایی که در زبان محاوره استفاده می‌شود، عموماً از ساختارهای زبان نوشتار ساده‌تر و کوتاه‌تر می‌باشد.