آریانا (افغانستان) 114 خبر

داستان کوتاه پولیس دتولنی خدمتگار

مادر با دستان لرزان و اضطراب بیش از حد در حالیکه طرف دروازه‌ای تهکوی و یگانه پنجره‌ای کوچک آن نگاه می‌کرد، تلاش داشت که سر خریطه را باز نموده و جسد دخترش را از آن بیرون بکشد تا پدر و برادرش موفق به ناپدید کردن آن نشوند.