ادبیات 255 خبر

«آزادی، مساوات، اخوت»؛ نوشته امیر حکیمی

به گفته‌ی پژوهشگران تاریخ، نخستین آگاهی‌های ایرانیان نسبت به دگرگونی‌های جهان جدید در اقتصاد، دانش، زمامداری و انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی دنیای مدرن با سفرنامه‌هایی پدید آمد که کسانی مانند میرزا صالح در دهه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم نوشتند.