آریانا (افغانستان) 114 خبر

مردان ما اندیشه خوب سیاسی ندارند

صدیق‌الله بدر، نویسنده پشتو در گفت‌وگو با هفته می‌گوید: مردان افغانستان سیاست‌مداران خوب نیستند و یا خوب سیاسی نمی‌اندیشند و در پی مفاد شخصی‌اند. وقتی به بی‌برنامه‌گی‌ها متوجه می‌شویم می‌یابیم که هیچ پروگرام و برنامه در کار نیست، در غیر آن چگونه ممکن است که جامعه جهانی و دولت افغانستان برای بیرون رفت از بحران کنونی موفقیت نشوند. توضیحات بیشتر درباره دیدگاه‌های این شاعر افغان را در ادامه می خوانید.