یادداشت، دیدگاه، خوانندگان 24 خبر

درباره دید و بازدید نوروزی کنگره ایرانیان کانادا

توضیح تحریریه هفته: این یادداشت پاسخ به مقاله‌ای است که در رسانه‌ی تلگرامی مداد درج شده و به گفته‌ی نویسنده‌ مداد از انتشار پاسخ به مقاله‌ی مربوطه خودداری کرده است. به دلیل حفظ حق آزادی بیان نویسنده‌ی این یادداشت، هفته مطلب زیر را منتشر می کند. / پایان توضیح تحریریه هفته