ادبیات فارسی 455 خبر

سین مثل سانسور، مثل سرزمین

نوروز و باده‌نوشی عنوان مقاله پژوهشی مهران راد از مطالب بخش کندوکاو شماره ماه مارس/فروردین مجله است. در این مقاله مهران راد، ادب‌پژوه ساکن اتاوا با بررسی متون نثر و نظم کهن به رابطه ایرانیان با باده و باده‌نوشی در جشن‌های نوروزی پرداخته است.