هفته فرهنگ و ادب 66 خبر

بررسی نگاه روشنفکر‌ ایرانی، بر اساس «زندگی» گلستان در «خشت و آینه»

در مقاله‌ی محوری این شماره، محسن خیمه‌دوز، دبیر سرویسِ صحنه‌ و سینما به تحلیل «خشت و آینه»ی ابراهیم گلستان می‌پردازد، «زندگی» را در پیوند «کودک» و «زن» در این اثر تاریخ‌ساز سینمای ایران تحلیل می‌کند.