معرفی کتاب 46 خبر

یادبود فرهنگ دانشجویی و یادگیری در یک موسسه

از نظر تاریخی، مطالعات تاریخ آموزش مدرن در ایران عمدتاً بر موضوعاتی مانند نوسازی نظام آموزشی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، نقش آموزش مدرن در پیدایش دولت-ملت، معلمان انتقادی و تدریس انتقادی و در موارد معدودی تاریخچه‌ی موسسات خاص متمرکز بوده است.