شروین حاجی پور 9 خبر

نسل شروین طرحی نو درمی‌اندازد و نسل قبل در نظام و در اپوزیسیون اندر خم یک کوچه

این نسل عزمش را جزم کرده تا می در ساغر اندازد و گل بر بیفشاند. اما روشن است که برای تحقق نهایی تحول در مدیریت کشور این کافی نیست: سامان‌یابی و انسجام اپوزیسیون مترقی و یک ائتلاف گسترده از نیروهای تحول‌خواه هنوز غایب است.