سیاست 5 خبر

بحران سیاسی در کانادا؛ از ستایش نازی‌ها تا استعفای رئیس پارلمان

مراسم تقدیر از کهنه سرباز اوکراینی در پارلمان فدرال، تبدیل به یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی حزب لیبرال کانادا شده است. بعد از تقدیر از این سرباز ۹۸ ساله تحت عنوان «قهرمان کانادایی»، کاشف به عمل آمد که او در جنگ جهانی دوم در ارتش نازی‌ها خدمت کرده است. به تعبیر دیگر، پارلمان فدرال کانادا، ناخواسته و اشتباهی از یک سرباز نازی تقدیر کرده بود.