سیاست 19 خبر

اوپنهایمر، هروستراتوس آمریکایی

وقتی نوبت به انفجارهای واقعی می‌رسد، همین خدای مرگ، به کودکی بی‌اهمیت در شهری دورافتاده بدل می‌شود که خیلی وقت است منتظر است و هنوز کاردستی‌اش را در تلویزیون نشان نداده‌اند. آدم‌بزرگ‌های سیاست حتی به او خبر هم نمی‌دهند و طفلی اوپنهایمر باید مثل مردم عادی، خبر قتل‌عام وحشیانه موفق دو شهر در فاصله‌ی سه روز را از رادیو بشنود.