هفته فرهنگ و ادب 30 خبر

کدام مورچه چشم‌هایم را بُرد؟

اغلبِ داستان‌ها بهانه‌هایی کوچک دارند برای روایت شدن، اما بسنده نمی‌کنند به روایت صِرف همان چیز، چون خود آن روایت کوچک، بدون درآمیختن با خاطرات و تصاویر، برای روای‌ چندان هم محلی از اعراب ندارد. تقریبا به جز دو داستان «یه شب مهمونی» و داستان «مادر شکلاتی» بقیه‌ی داستان‌ها بر همین سیاق تعریف شده‌‌اند