جمهوری اسلامی 69 خبر

درخواست اسحاق قالیباف، رد شده و در کنار مردم ایران هستیم

وزیر مهاجرت کانادا در توضیح رد شدن درخواست اسحاق قالیباف گفته است: «درخواست فرزند رئیس مجلس جمهوری اسلامی برای اقامت دائم کانادا رد شده است. رژیم حاکم بر ایران در اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر، دست دارد. در این شرایط، ما در کنار مردم ایران هستیم.»