مهاجرت 187 خبر

قدر زر زرگر شناسد، قدر پاسپورت معتبر را ایرانی!

پگاه شریفی- ایرانیانی که از میهن‌شان به هر دلیلی، سفر و یا مهاجرت، پا بیرون می‌گذارند، اولین چیزی که با آن روبرو می‌شوند، سبک بودن وزنِ پاسپورت‌شان است و یکی از تلخی‌های همیشگی و شیرینی همزمانی که نصیب هر ایرانی مهاجری که شهروند کشور دیگری می‌شود، به دست آوردن پاسپورت کشور دومی است که امکن سفر به کشورهای زیادی را فراهم می‌آورد.