مقاله‌ها 68 خبر

سپرده داوطلبانه (۴)

در مقالات پیشین شماره‌های ۶۶۰، ۶۶۴، ۶۶۶ و ۶۶۸ و ۶۷۰ به توقیف اموال توسط طلبکار و فرایند و انواع آن به طور مفصل اشاره گردید. پس از آن در شماره‌های ۶۷۲ و ۶۷۴ به تعریف hypothec، اهداف و انواع آن که شامل قراردادی و حقوقی بود پرداخته شد.