جامعه کانادا 124 خبر

تکدی‌گری و کارتن‌خوابی در کدام مناطق کانادا بیشتر به چشمتان خورده است؟

کاربری گفته که فرق زیادی بین کارتن‌خوابی در ایران و کانادا وجود دارد. او معتقد است که «کارتن‌خوابی در آمریکا و کانادا، بیشتر انتخاب افراد و سبک زندگی آنهاست تا نشانی از فقر زیاد.»