به‌جایِ خاطراتِ بروبکسِ هیئت (به‌قلم عالیجاهِ مهاجری)

یک بررسی اجمالی در مفهوم طنز فاخر

یک بررسی اجمالی در مفهوم طنز فاخر

پارادوکسی که ترکیبِ کلماتِ «طنزِ فاخر» دارد، آن را در مقابلِ گردن نهادن در چنبره‌ی معنی سرکش می‌کند. «طنز» ناگزیر گستاخ و تلخ و زهردار است. از کفِ خیابان برمی‌خیزد و سویه‌یِ «چاله‌میدانی» دارد. «فاخر» اما گذشته از دربار مربوط به انسان فارغ از روزمرگی است و گرایش به حکمت، علم، هنر، آراستگی و هر چیزی دارد که مایه‌ی فخر باشد. این دوسویگی رشته‌ی «طنزِ فاخر» را می‌کِشد تا از هم بگسلاند.

 

این مطلب درحال حاضر در دسترس نیست.

ارسال نظرات