دانش و اندیشه 31 خبر

نگاهی به تاریخچه‌ی مدارس زنان در ایران

پژوهش‌هایی گویای آن است که زنان در مسائل سیاسی-اجتماعی این عصر، به‌خصوص در دوره‌ي مشروطه، حضوری فعال داشته‌اند. تا پیش از قاجار و در طول حاکمیت این سلسله، مراکز آموزشی در چارچوب مکتب‌خانه‌ها محدود می‌شد و محتوای آموزشی آن‌ها در طول چند سده دگرگون نشده بود؛ اما در میانه‌ی این دوره، به‌خصوص در آستانه‌ی مشروطیت، اولین سنگ بنای آموزش‌وپرورش به سبک جدید گذاشته شد.