پلیس مونترال 17 خبر

ارواحی که به‌راحتی خانه‌های ثروتمندان مونترالی را خالی می‌کنند

بسیاری از افرادی که با مدارک شناسایی جعلی غالباً مکزیکی وارد فرودگاه مونترال می‌شوند، قصدشان گشت و گذار و تفریح نیست بلکه دزدان و جنایتکارانی از کشورهای آمریکای جنوبی هستند که برای خالی کردن خانه‌های شهروندان به‌ویژه کانادایی‌های ثروتمند وارد کشور می‌شوند. این نتیجه بررسی‌های برنامه تحقیقاتی Enquête و یافته‌های پلیس مونترال است.