اخبار کانادا 1,224 خبر

اصرار یک نماینده بر انگلیسی صحبت کردن وزیر میراث جنجال‌آفرین شد

درست است که کانادا رسماً یک کشور دوزبانه است و باید با هر دو زبان به‌طور یکسان رفتار شود با این حال زبان فرانسوی همیشه هم به مذاق برخی مقامات و نمایندگان خوش نمی‌آید.