اداره دارایی کانادا 13 خبر

چقدر از مبالغ انعامی که در کانادا می‌پردازید، به کارگران تعلق می‌گیرد؟

انعام دادن در همه استان‌های کانادا، به‌جز استان کبک، امری مرسوم و پذیرفته شده است. مقدار انعام کارکنان هم از یک رستوران به رستوران دیگر و یا از یک هتل به هتل دیگر متفاوت است. مثلاً در شرکت اوبر کانادا، صد درصد انعام به راننده می‌رسد و شرکت اوبر هیچ سهمی از انعام برای خود برنمی‌دارد، اما در شرکتی دیگر ممکن است این قضیه متفاوت باشد.