گزارش و گفت‌وگو 19 خبر

حامد اسماعیلیون تبدیل به یکی از مدیران سیاسی شده است

نظر خاصی در این مورد (فساد و سرکوب در سازمان مجاهدین) ندارم. زیرا تا آنجا که من می‌دانم این گفته‌ها و نوشته‌ها در جایی به‌صورت شفاف و عادلانه مطرح نشده و موردبررسی بی‌طرفانه قرار نگرفته که بشود در مورد این گفته‌ها و نوشته‌ها اظهارنظر کرد.