خبرهای ایرانیان اتاوا 18 خبر

معرفی مسیر مطمئن برای کمک ایرانیان کانادا به کردستان از طریق پروفسور ابراهیم کریمی

پروفسور ابراهیم کریمی استاد دانشگاه اتاوا یک مسیر مطمئن را برای کمک‌های ایرانیان کانادا به آسیب دیدگان مناطق کردنشین در خیزش مردمی معرفی کرده است.