Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / توجه به حقوق بشر نیاز مبرم جهان امروز (8)
طبیعت

توجه به حقوق بشر نیاز مبرم جهان امروز (8)

4.4 منشور جهانی طبیعت

(World Charter for Nature (WCN

گسترش الودگی و معضلات زیست محیطی و بویژه از بین بردن منابع طبیعی موجب شده تا برای حفظ میراث نسل‌های حاضر و اینده چاره اندیشی شود. در نتیجه ده سال پس از کنفرانس استکهلم، دومین سند مهم ‌بین‌المللی تحت عنوان «منشور جهانی طبیعت» در زمینه حمایت از محیط زیست شامل یک مقدمه و 24 ماده در 28 اکتبر 1982 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید (قطعنامه 7/37).  این منشور اصول 14تا 24 خود را به نحوی به کاربستن و اجرای اصول مربوط به حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. این منشور پیش بینی می کند که مقررات اجرایی باید درجهت حفاظت از طبیعت بکار گرفته شود و به ویژه در رابطه با مسائل اجتماعی و برنامه ریزی‌های اقتصادی تاکید می شود که از این ابزارها استفاده گردد.

منشور جهانی طبیعت، وظایف و تکالیف دولت‌ها و نهادهای دولتی و مدنی را در مورد حفاظت از محیط زیست مشخص کرده است. این منشور از طرف سازمان حفاظت محیط زیست (مرکز امور ‌بین‌المللی و کنوانسیون‌ها) ترجمه شده است که نکات مهم آن در رابطه با ابزار حقوقی دفاع از حقوق نسل سوم  در مورد رفتار انسان با طبیعت را هدایت و قضاوت میکند:

  • ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾد ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ آن ﻧﺒﺎﯾد آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎید ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل زﻧﺪﮔﯽ، وﺣﺸﯽ و اﻫﻠﯽ، ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ حفا ظت شوند.
  • ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ، ﺑﺎﯾد مشمول اﯾﻦ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋه بعمل اید.
  • اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﮑﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﻮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ خطر بیافتد
  • ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻤﻦ ﺷﻮد
  • اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﻄﻮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد
  • داﻧﺶ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش‌های زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﺑﺪ
  • ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒیعی ﺧﻮد، ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾد از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیصلاح و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ برای اجرای ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر اقدام لازم بعمل آورد
  • ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎﯾد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ گروهی، در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی احیاء در زﻣﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد،  دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  • ﻫﺮ ﻓﺮد وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺮدی، ویا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﯾد ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ

4.5 اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه  (اعلامیه  RIO)

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro,  3-14 June 1992  Informal name.The Earth Summit.

«زمین را بارث نبرده ایم بلکه امانتی است که فرزندانمان بما سپرده اند»

20 سال پس از  کنفرا نس استکهلم، سازمان ملل برای رفع نارسائیر و کمبود‌های قانونی ، کنفرانسی را تحت عنوان ” کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست و تو سعه ” از سوم تا چهاردهم جون 1992 در شهر “ریو دو ژانیرو ” برگزارکرد که مو ضوع اصلی آن محیط زیست و تو سعه دو معضل بزرگ برای بشریت بود. این کنفرانس بر پایه کارهای مقد ماتی “کمیسیون جهانی و محیط زیست و تو سعه” بریاست خانم براتلند نخست وزیر نروژ شکل گرفت که گزارش آن تحت عنوان: (آینده مشترک ما

(Our Common Future), ، در 1987به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردید . در این گزارش برای اولین  بار از ” توسعه پایدار” «sustainable development» یا بفرانسه  « Développement durable نامبرده شد.

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیاز‌های زمان حال را بدون اینکه  توا نایی نسل‌های آینده در تامین نیاز‌هایشان را به مخاطره اندازد فراهم کند. در واقع زمین بما ارث نرسیده است بلکه ودیعه ای است که نسل‌های  آینده بما سپرده اند که از آن  حفاظت کنیم و به انها تحویل دهیم .

در این کنفرانس نمایندگان  172 دولت ، 6 سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، 116 نفر از سران کشورها، 1400 نفر از NGO‌ها و 9000 خبرنگار حضور داشتند.

برنامه تو سعه پایدار به برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطلاق میشود که ضمن توجه به محیط زیست ، منافع نسل‌های اینده را نیزمد نظر داشته باشد.  تو سعه پایدار بر سه اصل : اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی استوار است.

اجتماعی:  سلامتی ، آموزش، مسکن، شغل و بهره مندی برابر نسل‌ها

اقتصادی: تولید ثروت بمنظور بهبود شرایط زندگی

زیست محیطی: حفاظت از تنوع زیست محیطی ، منابع طبیعی و انرژی

انسانها در مرکز توجه رسیدن به توسعه پایدار قرار دارند. انسانها حق دارند از یک زند گی تولیدی سالم توام با سازگاری با طبیعت بر خوردار باشند. مهم اینکه  اصل دهم حق دست یابی به اطلاعات محیط زیستی ، شرکت در تصمیم گیری‌های مهم محیط زیستی و حقوق بومیان را برسمیت میشناسد و در نهایت این اصل مورد قبول واقع شده  که : هرکس حق دارد از محیط زیستی مطمئن ،  سالم و  پایدار  در زیست بومی منطقی و عقلانی برخوردار باشد.  گسترش نهادهای (غیر دولتی) و تقویت جامعه مدنی از جمله راه‌هایی است که تمرکز قدرت تصمیم گیری را کنترل میکند.

قطعنامه71 کمیسیون حقوق بشردر سال 2003 حقوق بشر و محیط زیست را بعنوان دو رکن اصلی توسعه پایدار میشناسد و کشور‌های عضو را مو ظف میکند قوانینی وضع کنند که هر کس حق داشته باشد بصورت فردی و جمعی برای دفاع از حقوق بشر و محیط زیست و به ثمر رسیدن اهداف تو سعه پایدار دربرنامه ریزی مراحل مختلف  پروژه‌های عمرانی و صنعتی ، شرکت کند.

ادامه دارد…

تهیه شده توسط: انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال

addhi2005@gmail.com

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

کارگاهِ کاریابیِ دانشمندان و مهندسان و جایگاه هفتم دانشگاه مونترال در جهان

آیا شما یک استاد یا دانشجوی دکتری هستید که در علوم، فن آوری، مهندسی، ریاضی یا پزشکی تحصیل می‌کنید؟ یا اگر می‌خواهید  فرصت‌هایی که بعد از فارغ التحصیلی در انتظار شما هست اطلاع پیدا کنید می توانید در کارگاه یک روزه دانشگاه کنکوردیا در این رابطه شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *