مجله هفته شماره 573

بومیان معترض چه کسانی هستند؟ تندروهای غیرمنطقی؟ یا مردمانی که فقط حق خود را می‌خواهند؟