19جولای2019

20 دی 1396 نوشته شده توسط 

بیانیه کانون نویسندگان در تبعید: این صدای مانده در گلوی مردم ایران است

kanoon-logo

خیزش کنونی مردم ایران، انفجار صدای در گلو مانده مردمی ست که در بستر نابود کننده سیاست های رژیم سرکوب و خرافات و کشتار، چهار دهه از زندگی خود را به سختی گذرانده و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی خود را از دست داده اند. 

مردم ایران در درازای این سلطۀ بیرحمانه، به ندرت توانسته اند صدای خود را در برابر بی عدالتی، بی حقوقی، گرسنگی ، بی خانمانی و فشارهای همه جانبه فردی و اجتماعی بلند کنند و خواهان رفع این سیاست های نابود کننده جمهوری اسلامی شوند.

چهار دهه سرکوب سبب شده است که توده های محروم و سرکوب شده جامعۀ ما، اکنون به خیابان ها بیایند تا از روند تباه کننده و خفقان آور این حاکمیت ضد مردمی و آزادی کُش رهائی یابند.  

مبارزۀ سترگ مردم ایران برای پایان بخشیدن به طومار حاکمیت پلید رژیمی آغاز شده که هیچگونه حق دادخواهی و ایجاد تشکل و نهادهای مردمی را باقی نگذاشته است و عملکرد آن جز تباهی و اعتیاد و بیکاری و خفقان و کشتار حاصل دیگری نداشته است. 

امروزه بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی و مدافعان حقوق عمومی در زندان ها به سر میبرند و نهادهای مدافع آزادی اندیشه و بیان، از جمله «کانون نویسندگان ایران» در محاق ممنوعیت قرار دارند و برخی هموندان آن، در دفاع از منشور و حقوق آزادیخواهانه، جان خود را از دست داده اند و برخی نیز بارها به زندان و شکنجه و محدودیت دچار گشته اند. 

دزدی و چپاول عظیم اموال عمومی، تحمیل حجاب و پوشش اسلامی، تحمیق و حقنۀ قوانین عقب مانده و مخرب، دخالت در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، نابود کردن امکانات جامعه برای سازندگی و رفاه، رواج مصرف مواد مخدر، گسترش کارتن خوابی، اعمال مجازات های غیرانسانیِ اعدام، سنگسار، قطع عضو و بستن دهان مردم برای اعتراض به تبعیض و بی حقوقی، سانسور وسیع و مجازات اندیشمندان، محققان و روزنامه نگاران و بسیاری جنایت ها و تباهی های دیگر، مردم ایران را در وضعیت دردناک کنونی قرار داده است. 

در چنین شرایط و متاثر از این همه بی عدالتی ست که مردم جامعه ما بر آن شده اند تا تکلیف خود را با این حاکمیت ستمگر یکسره کنند و در پی بنای جامعه ای باشند که در آن از بی عدالتی و آزادی کُشی و خفقان خبری نباشد و جامعه بتواند تمام امکانات خود را برای ساختن یک زندگی آسوده و نو  و آزاد به کار گیرد.

کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید، بنا به منشور و گرایش آزادی خواهانۀ خود، از مبارزات مردم ایران دفاع میکنند و می کوشند همصدا و همگام با آنها، حقانیت این مبارزه و خواست های انسانی اش را به گوش مردم جهان برسانند.

زنده باد آزادی اندیشه و بیان                     

کانون نویسندگان ایران در تبعید - انجمن قلم ایران در تبعید 

۱۷ دی ۱۳۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱۸)   محتوای بیشتر در این بخش: « کبک و ماری‌جوانای دولتی