26جون2019

10 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

که دانش گرامی تر از تاج و گاه

سردبیر

نمی‌دانم چرا این بیتِ فردوسی «توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود» پای ثابت جلسه‌های آموزش خطاطی بود.... شاید هم این تنها یک تجربه شخصی بوده. به هرحال توانا بود هر که دانا بود که عملا به صورت ضرب‌المثل درآمده یکی از ابیات فراوان فردوسی در ستایش دانش و دانایی است.
این شماره «هفته» به موضوع بازگشایی مدارس پرداخته و در همین رابطه شاید خواندن چند بیت از فردوسیِ بزرگ درستایش علم و دانش بیراه نباشد.

به دانش نگر، دورباش از گناه
که دانش گرامی تر از تاج و گاه

***
سخن سنج و دینار گنجی مسنج
که بر دانشی مرد خوار است گنج
***
سخن ماند از ما همی یادگار
تو با گنج، دانش برابر مدار
***
که دشمن که دانا بود به ز دوست
که با دشمن و دوست دانش نکوست
***
چه ناخوش بود دوستی با کسی
که بهره ندارد ز دانش بسی
***
به دانش بود مرد را ایمنی
ببندد ز بد، دست آهرمنی
***
بیارای دل را به دانش که ارز
به دانش بود چو بدانی بورز
***
نگه کن به جایی که دانش بود
ز داننده کشور به رامش بود
***
به دانش فزای و به یزدان گرای
که او باد جان ترا رهنمای
بپرسیدم از مرد نیکو سخن
کسی کو بسال و خرد بد کهن
که از ما به یزدان که نزدیکتر
که را نزد او راه باریکتر
چنین داد پاسخ که دانش گزین
چو خواهی ز پروردگار آفرین
***
به گیتی به از مردمی کار نیست
بدین با تو دانش به پیکار نیست
سر راستی دانش ایزیدیست
چو دانستیش زو نترسی، بدیست

آغاز سال تحصیلی به همه دانش‌آموزان مبارک باد.