18جون2019

10 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

رکاب زنی در حمایت از بیماران ام. اس

P14-05
گروه مهر و همبستگی ایرانیان مونترال برای اولین‌بار در حمایت و مبارزه با بیماری ام. اس در 27 آگوست 20 کیلومتر رکاب زدند.
در حدود 20 عضو پر مهر گروه در این حرکت نمادین با لیوسا کیلانی هم رکاب شدند. گروه از اولد پورت مونترال رکاب‌زنی را شروع کرد و در مسیر کانال لاشین حدود 10 کیلومتر پیش رفتند و دوباره همان مسیر را به سمت اولد‌پورت یا بندر قدیمی شهر رکاب زدند.
گروه مهر و همبستگی ایرانیان مونترال این برنامه را با هماهنگی قبلی با MS Society of Canada برگزار کرد. هدف رسیدن به مبلغ 5000 دلار بود که فقط حدود 450 دلار در کل جمع آوری شد که به حساب آن سازمان واریز شد. البته مدیریت گروه مهر و همبستگی تشکر ویژه دارد از تمامی عزیزانی که مبلغ چشم‌گیری را برای این برنامه اهدا کردند. هدف گروه این هست که در آینده این برنامه را گسترده‌تر و با حضور بیش از 100 رکاب زن برگزار کند.