25آوریل2018

17 خرداد 1394 نوشته شده توسط 

اجرای موسیقی، یک پیانو و چهار دست، توسط هورشید و مهرشید افراخته، دوقلوهای پیانیست(جشن سپاس2014)

اجرای موسیقی، یک پیانو و چهار دست، توسط هورشید و مهرشید افراخته، دوقلوهای پیانیست