27می2019

20 اسفند 1394 نوشته شده توسط 

تغییرات پیشنهادی دولت لیبرال در قانون شهروندی

معصومه علیمحمدی
P11-Citizenship-Act
تغییرات پیشنهادی در لایحه ارائه شده به مجلس توسط دولت لیبرال انعطاف‌پذیری بیشتری را برای متقاضیان شهروندی کانادا در بر دارد. درصورت تصویب، مهاجرین با سرعت بیشتری نسبت به شرایط فعلی به شهروندی و پاسپورت کانادایی دست خواهند یافت. از بالاترین امتیازات تصویب این لایحه بحث امکان لغو شهروندی مربوط به شهروندان دو ملیتی است. علاوه بر آن، تغییرات مهم دیگری در این لایحه پیشنهادی مطرح است که به اختصار و به صورت مقایسه‌ای به شرح زیر است.
الف. بر اساس قانون فعلی: شهروندان کانادایی که دارای دو ملیت هستند در صورت ارتکاب جرم علیه منافع ملی کانادا می‌تواند شهروندی کانادایی خود را از دست بدهند. این جرایم شامل عملیات تروریستی، جاسوسی، احکا م صادره از دادگاه‌های نظامی برای نظامیان، عضویت در گروه‌های مسلح سازمان‌یافته و یا شرکت در درگیری مسلحانه علیه کانادا است.
اصلاحیه پیشنهادی: به منظور حفظ منافع ملی کانادا شهروندان کانادایی، محکوم به شرکت در عملیات تروریستی، جاسوسی، احکام صادره از دادگاه‌های نظامی برای نظامیان، عضویت در گروه‌های مسلح سازمان‌یافته و یا شرکت در درگیری مسلحانه علیه کانادا می‌توانند شهروندی حود را از دست بدهند.

ب. بر اساس قانون فعلی: متقاضیان شهروندی کانادا باید حتما قصد زندگی کردن به طور دائم در کانادا را داشته باشند.
اصلاحیه پیشنهادی: حذف شرط قصد زندگی دائم در کانادا

پ. بر اساس قانون فعلی: لزوم حضور فیزیکی 4 سال از 6 سال قبل از تقاضای شهروندی کانادا
اصلاحیه پیشنهادی: لزوم حضور فیزیکی 3 سال از 5 سال قبل از تقاضای شهروندی کانادا

ت. بر اساس قانون فعلی: مدت زمان حضور در کانادا با داشتن اقامت موقت مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.
اصلاحات پیشنهادی: متقاضیانی که اقامت موقت دارند (اجازه اقامت تحصیلی، کاری و یا پناهندگی) و قبل از اخذ اقامت دائم دارای حضور فیزیکی در کانادا باشند، برای هر یک روز حضور فیزیکی قبل از اقامت دائم، نصف روز حضور فیزیکی آنها محاسبه خواهد شد و این مدت می‌تواند تا حداکثر یک سال اقامت در نظر گرفته شود.
ث. بر اساس قانون فعلی: برای محاسبه حضور فیزیکی در دوره 4 سال از 6 سال، حضور حداقل 183 روزدر هر یک از چهار سال، الزامی است.
اصلاحات پیشنهادی: حذف شرط حداقل 183 روز حضور فیزیکی در هر یک چهار سال

ج. بر اساس قوانین فعلی: متقاضیان بین 14تا 64 سال ملزم به ارائه نتیجه آزمون زبان انگلیسی و یا فرانسه هستند.
اصلاحات پیشنهادی: متقاضیان بین 18 تا 54 سال ملزم به ارائه نتیجه آزمون زبان خواهند بود.

چ. بر اساس قانون فعلی: ارائه گزارش مالیات بر درآمد برای حداقل 4 سال از دوره 6 سال الزامی است.
اصلاحات پیشنهادی: ارائه گزارش مالیات بر درآمد به حداقل 3 سال از دوره 5 سال قبل از درخواست تقلیل خواهد یافت.

ح. بر اساس قوانین فعلی: افرادی که با حکمِ زندان مشروط مواجه می‌شوند، قادر خواهند بود این دوره را به عنوان حضور فیزیکی در کانادا هنگام درخواست شهروندی در نظر گیرند. این افراد واجد شرایط ادای سوگند شهروندی نیز خواهند بود.
اصلاحات پیشنهادی: مدت زمان سپری شده در حبس برای کسانی که دارای حکم زندان مشروط هستند، نمی‌تواند مورد محاسبه برای حضور فیزیکی در کانادا در نظر گرفته شود. افراد محکوم که حکم زندان مشروط دارند، از شهروندی کانادا و سوگند برای اخذ شهروندی منع خواهند شد.

خ. بر اساس قوانین فعلی: افسران اداره شهروندی کانادا حق توقیف اسناد جعلی ارائه شده متقاضی شهروندی را در طول بررسی ندارند.
اصلاحات پیشنهادی: افسران اداره شهروندی کانادا اختیار توقیف اسناد جعلی را درطی بررسی پرونده دارند مشروط بر اینکه دلایلی معتبر برای اثبات جعلی بودن مدارک در پرونده داشته باشند.

این صفحه توسط موسسه مهاجرتی آی.سی.پی ICP Immigration حمایتشده است.
www.icpimmigration.com